Udskriv denne side

Diabetesforeningen

 

VEDTÆGTER

For Diabetesforeningens Lokalforening

i Varde Kommune

§1 Foreningens navn er Diabetesforeningens Lokalforening i Varde Kommune. Foreningens hjemsted er Varde Kommune.

Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse/registreret hjemsted i kommunen. Lokalforeningens bestyrelse kan meddele dispensation til medlemskab af Lokalforeningen, uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregisteradresse/registreret hjemsted. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end en Lokalforening. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

§3 Lokalforeningen har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål, jfr. S 2 i vedtægterne for Diabetesforeningen, og vedtagne strategier.

Lokalforeningen refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

Ordinær generalforsamling i Lokalforeningen afholdes inden udgangen af februar måned i hvert kalenderår.

Ordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel ved annoncering på Diabetesforeningens hjemmeside og i et af Diabetesforeningens trykte medier.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

I)  Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning Lokalforeningens virke i det forgangne år.

3)    Godkendelse af regnskab.

4)         Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5)         Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdaende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

6)         Valg af bestyrelse.

7)         Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.

8)         Valg af en kritisk revisor.

9)         Eventuelt.

Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Senest 7. marts indsendes et af dirigenten behørigt påtegnet beslutningsreferat fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens Sekretariat.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Lokalforeningens bestyrelse beslutter det, eller ønsker at nedlægge hvervet.

Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse i overensstemmelse med S 4 ovenfor.

Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, der vælges blandt Diabetesforeningens medlemmer.

Intet medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af bestyrelsen i mere end en Lokalforening, en Børnefamiliegruppe og en Ungegruppe.

Lokalforeningens bestyrelse refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

Lokalforeningen tegnes udadtil af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen.

§10 Det skal tilstræbes, at bestyrelsen for Lokalforeningen enten besidder eller vil arbejde for at opnå de for Lokalforeningens nødvendige kompetencer til brug for opfyldelsen äfLoka1foreningens formål, jfr. S 3.

§11 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og således at mindst to af bestyrelsens medlemmer hvert år er på valg. Bestyrelsessuppleanterne vælges for en periode af 1 år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses suppleanter kan finde sted.

Såfremt bestyrelsen består af tre medlemmer er en af medlemmerne på valg i lige år, mens to af medlemmerne er på valg i ulige år.

§ 12 Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden og konstituerer sig i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen med en formand og en kasserer, der ikke hører til samme husstand. Ved stemmelighed i forbindelse med bestyrelsens konstituering fordeles posterne ved lodtrækning

Bestyrelsen udpeger i ulige år i forbindelse med konstitueringen den/de delegerede, som skal repræsentere Lokalforeningen på Diabetesforeningens repræsentantskabsmøder og i lige år den/de delegerede, som skal repræsentere Lokalforeningen på Diabetesforeningens delegeretmøder.

§ 13 Til fremlæggelse og godkendelse på generalforsamlingen udarbejder Lokalforeningens bestyrelse i overensstemmelse med de af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til enhver tid udstukne retningslinjer et regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det godkendte regnskab indsendes til Diabetesforeningens Sekretariatet hvert år senest den 7. marts.

§ 14 Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen (1/2) af medlemmerne er til stede.

§ 15 Det tilstræbes, at bestyrelsen i Lokalforeningen vælger en eller flere kommunale rådgivende repræsentanter.

Diabetesforeningens Hovedbestyrelse fastsætter nærmere retningslinjer for @mmunale rådgivende repræsentanter.

§16 Ændring af Lokalforeningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når ændringsforslaget på behørig vis har været optaget på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Lokalforeningens vedtægter må ikke stride imod den af Hovedbestyrelsen fastsatte "Standardvedtægt for Lokalforeninger i Diabetesforeningen"

Lokalforeningens vedtægter sendes til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til orientering.

§17 1 tilfælde af Lokalforeningens opløsning reserveres eventuelle aktiver i indtil 1 år med henblik på, at undersøge muligheden for at oprette en ny Lokal forening. Herefter tilfalder aktiverne Diabetesforeningen.

§ I8 Ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelse.

18.1. Vedtægterne træder kraft straks efter vedtagelsen.

18.2 De Lokalforeninger, der afholder ordinær generalforsamling    i 4 kvartal 2011, afholder inden udgangen af februar måned 2012 generalforsamling med suspension at alle punkterne i dagsorden med undtagelse af godkendelse af regnskab 2011

§19 Således vedtaget på generalforsamling i Varde Lokalforening den 9. november 2011.